Regulamin porządku

Zasady używania lokali i regulamin porządku Domowego

Wstęp

Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w nieruchomościach administrowanych przez Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową „DEMBUD” są dobrem wspólnym, które należy otaczać troskliwą opieką i utrzymywać na właściwym poziomie technicznym i estetycznym.
Mieszkańcy i pracownicy S.B.M. „DEMBUD” powinni przestrzegać poniższych zasad oraz norm współżycia społecznego.

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Osoby przebywające na terenie administrowanym przez Spółdzielnię zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do poszanowania wszystkich elementów majątku Spółdzielni oraz jej mieszkańców i użytkowników.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady używania lokali oraz porządku domowego i obowiązuje wszystkich użytkowników lokali w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową „DEMBUD”, bez względu na formę prawną użytkowania lokali.

2. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie go przez osoby, których prawa reprezentuje ( członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp. ).

§3

Mieszkańcy naszych Osiedli powinni dążyć do zgodnego współżycia i unikania wszelkich sytuacji konfliktowych powodujących nieporozumienia i spory sąsiedzkie na terenie domu i Osiedla. Zachowanie wobec innych mieszkańców powinno być życzliwe i taktowne.

 

II. Używanie lokali.


A. Zasady używania lokali.

§4

Zajmowane lokale i pomieszczenia winny być używane na cele zgodne z ich przeznaczeniem.

§5

1.Każdy właściciel lub każdorazowy użytkownik mieszkania, lokalu użytkowego, garażu powinien tak używać zajmowany lokal aby swoją działalnością nie był uciążliwy dla sąsiadów.

2.Użytkownik lokalu jest zobowiązany do :

 • użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami technicznymi użytkowania, ochrony przeciwpożarowej, wymaganiami ochrony środowiska ;
 • użytkowania lokalu w sposób niepowodujący zmian oraz niepogarszający funkcjonowania wspólnych instalacji lub urządzeń znajdujących się w tym lokalu i zapewniający ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tych instalacji i urządzeń;
 • przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00 rano.
 • udostępniania lokalu na czas i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Spółdzielnię przeglądów technicznych i napraw, a także dla dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, jeśli są zainstalowane w lokalu. Powyższe dotyczy również awarii mających wpływ na stan lokali sąsiadujących. W przypadku nieudostępnienia lokalu jego użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność materialną za skutki niewykonania napraw, konserwacji i remontów instalacji oraz urządzeń jak też za skutki nieusuniętej awarii.

 

3. Użytkownika lokalu gastronomicznego obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 - 6.00 rano.

§6

Użytkownik obowiązany jest utrzymywać zajmowany lokal w należytym stanie technicznym i estetycznym, a w szczególności systematycznie go odnawiać i wykonywać na własny koszt naprawy, należące do jego obowiązków określone w niniejszym Regulaminie oraz usuwać uszkodzenia powstałe z jego winy.

 

B. Konserwacje i naprawy oraz remonty.

§ 7

Obowiązki Spółdzielni jako zarządzającego.

1. Dbałość o utrzymanie domów i ich otoczenia w należytym stanie technicznym, zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urządzeń, dbałość o porządek, czystość i wygląd estetyczny budynków i terenu osiedla oraz zapewnienie obsługi administracyjnej.

2. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych zasobów, oceniających stan techniczny, sanitarno – porządkowy i estetyczny oraz przestrzeganie terminów legalizacji lokalowych urządzeń pomiarowych.

3. Realizacji prac konserwacyjnych i remontowych w okresach gwarantujących stałe utrzymanie zasobów osiedli w należytym stanie technicznym i porządkowym.

4. Przyjmowania zgłoszeń od użytkowników przekazywanych w każdej formie( telefonicznej, osobiście, pisemnie ) dotyczących niesprawnych instalacji, urządzeń technicznych, przecieków lub uszkodzeń innych elementów budynków i terenu, zapewnienia sprawnego usunięcia tych uszkodzeń oraz udzielania użytkownikom lokali informacji o terminie ich usunięcia.

5. Egzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikających z niewłaściwego wykonania budynków lub użycia materiałów z wadami ujawnionymi w okresie rękojmi oraz prowadzenie spraw w tym zakresie.

6. Po wykonaniu napraw Spółdzielnia obowiązana jest wykonać również niezbędne prace dodatkowe, mające na celu pozostawienie lokalu w stanie niepogorszonym od istniejącego przed rozpoczęciem prac. Spółdzielnia obowiązana jest również wykonać naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni.

7. Wykonywanie napraw i konserwacji :

 • pionów instalacji: wodno – kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody, gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej;
 • instalacji centralnego ogrzewania;
 • zewnętrznej strony drzwi wejściowych do lokali.

§8

Obowiązki użytkownika lokalu.

1. Użytkownik jest obowiązany utrzymać zajmowany lokal i przynależne do niego pomieszczenia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, poprzez wykonywanie drobnych napraw i odnawianie. Użytkownik korzystający z lokalu ponosi koszty naprawy i wymiany urządzeń techniczno – sanitarnych
w tym lokalu.

2. Wymiany urządzeń i naprawy obciążające użytkownika lokalu :

 • naprawa i wymiana podłóg, posadzek i wykładzin;
 • naprawa i wymiana powierzchni ściennych w tym wykładanych płytkami ceramicznymi;
 • wymiana, naprawa i dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
 • naprawa i wymiana okuć oraz zamków okiennych i drzwiowych;
 • wymiana oszklenia okien, świetlików i drzwi, naprawa i wymiana mebli wbudowanych, antresol oraz naprawa i wymiana ekranów pionów instalacyjnych;
 • naprawa i wymiana urządzeń wodno – kanalizacyjnych ( wanny, miski, umywalki, zlewozmywaki, krany, baterie, węże elastyczne instalacji wodociągowej itp. );
 • udrażnianie przepływów odpływowych od urządzeń sanitarnych lokalu ( zlewów, wanien, umywalek, mis klozetowych itp. ) do pionów zbiorczych oraz udrożnienie tych pionów w razie ewidentnego stwierdzenia ich zatkania z winy użytkownika lokalu;
 • napraw oraz wymiana osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej lokalu ( przełączników, wyłączników, gniazdek, bezpieczników, urządzeń normatywnych );
 • konserwacja i naprawa kuchni gazowych lub elektrycznych oraz wymiana kuchni i ich elementów
  ( kurków, dysz, spirali, palników itp. );
 • naprawa przepustnicy wentylacji mechanicznej;
 • naprawa ścian i sufitów w lokalu po upływie okresu gwarancji i rękojmi tj. 4 lata.

 

3. Obowiązki użytkownika w zakresie odnawiania lokalu i przynależnych do niego pomieszczeń polegają
na :

 • malowaniu sufitów, malowaniu ścian wraz z usuwaniem drobnych uszkodzeń tynków;
 • malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem jednolitej kolorystyki od strony zewnętrznej budynku;
 • utrzymaniu posadzki w czystości i w należytym stanie technicznym.
 • utrzymaniu w należytym stanie, konserwacja i drobne naprawy balkonów, logii, werand i tarasów.
  W szczególności użytkownicy obowiązani są usuwać śnieg z balkonów, tarasów i logii, utrzymywać je
  w czystości ; systematyczne udrażniać odpływy w podłodze.

 

§9

Udostępnianie lokali.

1. Przedstawicielom Spółdzielni oraz upoważnionym przez nią osobom przysługuje prawo bieżącego sprawdzania stanu technicznego i sanitarnego lokalu, pomieszczeń gospodarczych i przynależnych, jak również prawidłowość ich używania oraz dokonywania odczytu liczników i ich wymiany, w terminach uzgodnionych z użytkownikiem.

2. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

3. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby. Z czynności tych sporządza się protokół.

4. W razie stwierdzenia, że lokal uległ nadmiernemu zużyciu lub jest zanieczyszczony, właściciel lokalu jest obowiązany przeprowadzić na koszt własny remont lub dezynsekcję w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

§ 10

Wynajem lokali.

1. Lokale w Spółdzielni mogą być wynajmowane tylko na cele zgodne z ich przeznaczeniem a najem nie może pogarszać innym osobom warunków zamieszkiwania.

2. W razie zmiany przeznaczenia lokalu Spółdzielnia, niezależnie od żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem, może :
a) powiadomić właściwe organy o stwierdzonej zmianie przeznaczenia lokalu oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego,
b) naliczać wyższe opłaty za używanie lokalu.

3. Zabronione jest samowolne zajmowanie terenu Spółdzielni lub będącego w jej zarządzie, w tym ustawianie ogródków letnich przed lokalami użytkowymi, ustawianie reklam, wiat, ogłoszeń itp. zajmowanie i odgradzanie terenów zieleni itd.

§11

Opłaty za używanie lokali.

1. Opłaty za używanie lokali powinny być uiszczane co miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do jednostronnego potrącania, bez zgody Spółdzielni, swoich należności, przysługujących mu od Spółdzielni, z należnych od niego opłat za używanie lokalu.

 

III. Zasady porządku domowego. Przepisy porządkowe.

 

§ 12

1. Obowiązkiem mieszkańców i użytkowników lokali jest udzielanie sobie wzajemnej pomocy ( szczególnie osobom niedołężnym ) i niezakłócanie spokoju sąsiadom. Współmieszkańcy powinni dążyć do zgodnego współżycia, unikania sytuacji konfliktowych powodujących nieporozumienia i spory sąsiedzkie oraz przejawiać życzliwy i taktowny stosunek do współmieszkańców.

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach przeznaczonych na ten cel. Rodzice lub opiekunowie powinni przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach i w garażach.

3. W sprawach dotyczących porządku, czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przedstawiciele Spółdzielni mają prawo wydawania mieszkańcom i użytkownikom lokali użytkowych doraźnych poleceń.
Mieszkańcy i użytkownicy lokali obowiązani są podporządkować się tym poleceniom.

 1. Za uszkodzenia mienia społecznego odpowiedzialność ponoszą sprawcy, a w przypadku nieletnich ich opiekunowie.
 2. Mieszkańcy obowiązani są do powiadamiania administracji oraz ochrony osiedla na co najmniej 1 dzień przed planowaną przeprowadzką. Za zniszczenia i uszkodzenia w budynku oraz na terenie osiedla powstałe w trakcie przeprowadzki odpowiedzialność ponosi właściciel lokalu.

§13

1. Hałaśliwe lub uciążliwe roboty remontowe i wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 po uprzednim powiadomieniu na piśmie, administracji osiedla oraz Zarządu Spółdzielni. Roboty te należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości dla sąsiadów.

2. W nagłych przypadkach prace awaryjne mogą być prowadzone w każdym czasie przez służby SBM „DEMBUD”.

§ 14

1. Zabronione jest :
a. przechowywanie na balkonach, tarasach i loggiach materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów oszpecających wygląd budynku,
b. przechowywanie toreb ze śmieciami na korytarzach klatki schodowej, na tarasach, loggiach i balkonach.
c. trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli, ścierek itp. z okien, na balkonach, tarasach, loggiach i w klatkach schodowych.

2. W pomieszczeniach gospodarczych oraz garażu nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, a także gnijących lub stanowiących pożywkę dla insektów, myszy, szczurów oraz hodować, przechowywać i karmić zwierząt. Niedopuszczalne jest przechowywanie w miejscach wspólnego użytku (klatkach schodowych, przedsionkach przeciwpożarowych, korytarzach ) różnych przedmiotów takich jak rowery, meble i itp., bez pisemnej zgody administracji osiedla.

3. Zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w garażu, na klatkach schodowych w kabinach dźwigów oraz w przedsionkach przeciwpożarowych.

4. Zabronione jest przewożenie rowerów windą osobową. Za zniszczenia i uszkodzenia windy powstałe przy przewożeniu rowerów odpowiada właściciel roweru.

5.Naprawy i przeróbki instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz poza lokalem mogą przeprowadzać jedynie uprawnieni wykonawcy za zgodą Spółdzielni.

6. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy kuchence i piecyku lub kurki przy gazomierzu, po czym powiadomić o nieszczelności instalacji gazowej Spółdzielnię ( w godzinach pracy ) lub poza godzinami pracy pogotowie gazowe.

7. Niedopuszczalne jest samowolne wchodzenie na dach, jak również instalowanie anten radiowo – telewizyjnych oraz innych urządzeń bez pisemnej zgody Spółdzielni.

8. Użytkownik posiadający zwierzęta powinien przestrzegać wymogów sanitarno – porządkowych, jak również naprawić szkody wyrządzone przez zwierzęta.

9. Osoby posiadające psa obowiązane są :
a. zarejestrować go we właściwym urzędzie, zaopatrzyć w znaczek rejestracyjny,
b. wnosić regularnie opłaty przewidziane przepisami,
c. psa wyprowadzać na smyczy i w kagańcu ( spuszczenie psa ze smyczy na terenie Spółdzielni jest niedopuszczalne ) usuwać odchody pozostawione po psie w budynku, na chodnikach i placach zabaw oraz terenach zieleni Zabrania się karmienia ptaków na balkonach, tarasach i parapetach okiennych.

10. Ochrona i konserwacja zieleni.
a. Konserwacja i pielęgnacja zieleni w Spółdzielni należy do obowiązków Spółdzielni.
b. Dbałość o zieleń jest obowiązkiem każdego użytkownika.
c. Podlewanie kwiatów na balkonach, tarasach i parapetach okiennych powinno odbywać się w ten sposób, aby elewacja budynku i okna mieszkań położonych niżej nie ulegały zalewaniu wodą.
d. Dosadzanie drzew i krzewów przez mieszkańców wymaga uzgodnienia z administracją osiedla ich lokalizacji i gatunku.

§ 15

1. Samochody i inne pojazdy mechaniczne powinny być parkowane tylko w miejscach wyznaczonych.

2. Zabronione jest parkowanie pojazdów na chodnikach, przejściach dla pieszych i dojściach do klatek schodowych. W razie konieczności dopuszcza się dojazd do klatki schodowej na czas niezbędny do rozładowania pojazdu lub zajęcia w nim miejsca przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

3. Parkowanie powinno odbywać się tak, aby nie utrudniać korzystania innym użytkownikom z miejsc do parkowania. Między innymi :

 • zabrania się ustawiania pojazdów rurami wydechowymi w kierunku okien pobliskich domów;
 • zabrania się mycia, czyszczenia oraz napraw i remontów pojazdów w garażach i na parkingach ;
 • bezwzględnie zabrania się doładowania akumulatorów w garażach ;
 • zabrania się pozostawiania w garażach, poza samochodami, jakichkolwiek rzeczy, w tym : opon, części zamiennych, akcesoriów, rowerów, wózków, mebli i różnego rodzaju sprzętu ;
 • rowery można przechowywać jedynie w wyznaczonych do tego miejscach
 • zabrania się parkowania w garażach podziemnych pojazdów z zamontowaną instalacją gazową.

 

4. Poruszanie się pojazdów mechanicznych po ulicach osiedli i w garażu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie z przepisami ruchu obowiązującymi na tych terenach.

5. Samochody dostawcze przewożące sprzęt, meble oraz materiały niezbędne, do wykończenia oraz eksploatacji lokali mogą przebywać na terenie posesji tylko w okresie załadunku i rozładunku.

6. Zabronione jest parkowanie w garażach podziemnych na wjazdach i wyjazdach oraz na ciągach komunikacyjnych.

7. Zabronione jest parkowanie na cudzych miejscach postojowych.

8. W garażach podziemnych należy parkować zgodnie z zamieszczonymi nakazami i strzałkami.

9. Dopuszczalna prędkość w garażach podziemnych wynosi 10 km/godz.

 

V. Zakres uprawnień i obowiązków Kierowników Administracji.

 

§ 16

Kierownik Administracji podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółdzielni i ponosi pełną odpowiedzialność za stan sanitarny i porządkowy w osiedlu administrowanym przez Spółdzielnię, jak również za teren wokół osiedla. Do obowiązków Kierowników Administracji należy prowadzenie spraw Spółdzielni i podejmowanie wszelkich czynności w zakresie ustalonym uchwałami, regulaminami, postępowaniami i zaleceniami władz Spółdzielni zgodnie z przepisami. Kierownik Administracji wykonuje też inne polecenia Prezesa i członków Zarządu związane z działalnością Spółdzielni, a nieobjęte niżej wymienionym zakresem obowiązków o ile zaistnieje taka potrzeba.

Obowiązki Kierownika Administracji

1. Kulturalne zachowanie wobec mieszkańców osiedla i gości.

2. Kontrola jakości i nadzór nad wszystkimi usługami świadczonymi w osiedlu przez Spółdzielnię – informowanie na bieżąco o występujących nieprawidłowościach sporządzając notatkę.

3. Sporządzanie protokołów z uszkodzeń i usterek zgłoszonych przez mieszkańców, kwitowanie ich, nadzór nad robotami naprawczymi, rejestrowanie kolejnych zdarzeń związanych z daną usterką, prowadzenie historii zdarzeń uciążliwych i powtarzających się z odnotowaniem warunków pogodowych jakie mogły się przyczynić do ich powstania.

4. Niezwłoczne usuwanie wszystkich stwierdzonych usterek, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

5. Zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela (objętych ubezpieczeniem).

6. Pisemne zgłaszanie wykonawcy usterek powstałych w okresie gwarancyjnym. Pisemne zgłaszanie wykonawcy przeglądów gwarancyjnych ( dwa tygodnie przed upływem terminu umownego).

7. Informowanie mieszkańców o zaistniałych awariach, przerwie w dostawie energii elektrycznej, cw, co, wodno – kanalizacyjnych.

8. Prowadzenie książki obiektu budynku, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów budynków i rejestrowanie ich w książce obiektu oraz wykonanie nakazów i zaleceń z nich wynikających.

9. Nadzór nad dokumentacją techniczną i odbiorową, utrzymywanie jej w nienagannym porządku, dokonanie jej spisu (zawartości).

10.Kontrola stanu budynku w czasie anomalii atmosferycznych (wichura, gwałtowne deszcze, intensywne opady śniegu itp.)sporządzanie protokołów i notatek.

11. Sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli zabezpieczenia p. poż.

12. Przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji odpowiednio do potrzeb i zarządzeń państwowej służby sanitarnej.

13. Współpraca z grupą konserwacyjno-remontową w zakresie natychmiastowego usuwania wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń w wyposażeniu technicznym budynku ( inst. co, cw, zw, kanalizacji, elektrycznej, oszklenia, oświetlenia, zamki, automaty drzwiowe, sprzęt zabawowy, itp.).

14. Rejestrowanie wielkości zużycia energii elektrycznej, zw, co,

15. Potwierdzanie faktur wystawianych na rzecz Spółdzielni z tytułu robót związanych z eksploatacją budynku.

16. Zgłaszanie potrzeb remontowych.

17. Rejestrowanie przypadków używania i wynajmu lokali na cele niezgodne z przeznaczeniem.

18. Wywieszanie flag w święta państwowe i inne na polecenie Zarządu.

19. W przypadku zastępstwa na innym Osiedlu obowiązują te same zasady postępowania.

 

VI. Postanowienia końcowe.


§ 17

1. Jeżeli użytkownik bądź osoby z nim zamieszkałe nie przestrzegają regulaminu używania lokali i zasad porządku domowego, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób roszczenie o zwrot poniesionych w związku z tym strat.

2. W przypadku nieprzestrzegania zasad porządku domowego wymienionych w regulaminie organy Spółdzielni uprawnione są do kierowania odpowiednich wniosków z interwencją lub o ukaranie do właściwych organów.

 

Niniejsze zasady oraz regulamin zostały przyjęte uchwałą nr 343/2010 Rady Nadzorczej SBM „DEMBUD” w dniu 21.01.2010r.

Spółdzielnia jako Zarządca obiektów nie ma pełnego wpływu na przestrzeganie przez mieszkańców powyższych zasad i regulaminu.
Uzależnione jest to od wzajemnej tolerancji , zachowania kultury współżycia i poszanowania cudzej własności oraz szacunku dla życia osobistego.

Witold Romanowski
Prezes Zarządu
SBM „DEMBUD”